Patacada a la política urbanística

La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat suspèn una modificació del Pla General d’Ordenació Urbanística aprovada en el ple

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona ha suspès la resolució definitiva de la modificació puntual del Pla General d’ordenació per a reclassificar una superfície de valor agrícola a la Finca El Padruell, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, fins que es completi la justificació del canvi de qualificació proposat amb una anàlisi de la realitat física dels terrenys tant en sòl com en subsòl i amb el benentès que la modificació puntual no pot tenir com a finalitat la legalització de la part de les construccions situada fora d’aquest àmbit que contravingui les determinacions de la legislació urbanística.

La decisió de la Comissió Territorial d’Urbanisme ha posat en valor unes consideracions presentades per la CUP de Vilanova i la Geltrú abans que aquest òrgan dependent del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya aprovi definitivament el document. Les consideracions aportades van ser aportades per la CUP després que el ple municipal aprovés provisionalment la proposta de modificació el 5 de març amb els vots a favor del PDCAT, PSC, ERC PP i de CR, regidora no adscrita.

En aquella sessió plenària, la CUP va exposar els seus arguments fent-se valer d’una informació presentada davant la fiscalia de Medi Ambient el juny de 2017, unes consideracions que la Candidatura d’Unitat Popular també va voler traslladar a la Comissió Territorial d’Urbanisme un cop aprovada la modificació provisional:L’empresa vitivinícola García Carrión, propietària de la finca, va sol·licitar l’any 2013 la modificació del pla general per requalificar una superfície ubicada en sòl no urbanitzable com a zona de sòl de valor agrícola. La requalificació tenia per objecte poder ampliar les instal·lacions i construir tres edificis soterrats que funcionarien com a magatzem. Prèviament a la requalificació, l’empresa havia desviat  el Torrent d’en Parellada sense la preceptiva llicència municipal. Aquest fet contradiu la legislació urbanística, però l’Ajuntament no va obrir cap expedient sancionador. Dos dels edificis s’havien construït amb llicència municipal tot i que envaïen zones d’afectació i servituds on legalment no es podia construir. En aquest cas va ser l’Ajuntament qui presumptament va infringir la legislació atorgant llicència d’obres en terrenys on no es podia construir. Finalment, l’últim dels edificis es va construir presumptament sense llicència municipal i tampoc no es va obrir cap expedient sancionador. Després d’aquests fets, l’Ajuntament va informar favorablement de l’aprovació inicial de la modificació del pla general i de la requalificació dels terrenys la primavera de 2015, tot i que tenia coneixement de les infraccions comeses.

La CUP valora molt positivament el fet que la Comissió Territorial d’Urbanisme hagi valorat la documentació aportada pel seu grup municipal a l’hora de suspendre la resolució definitiva fins que es completi la justificació del canvi de qualificació proposat amb una anàlisi de la realitat física dels terrenys. En la seva concepció de ciutat ordenada no hi caben les legalitzacions per sota de la taula ni els favors a cap gran corporació empresarial.

Comparteix