Tributs en temps de pandèmia

Elaborar uns pressupostos públics en plena pandèmia global és un repte que totes les administracions afronten de la millor manera que poden. A l’Ajuntament de Vilanova ens trobem, com en d’altres ajuntaments, amb aquest dilema: la crisi social, econòmica i sanitària que tenim a sobre ens porta a una situació complexa pel que fa a la gestió dels recursos amb què comptem. Si ja de per si considerem que qui més té més ha de pagar i creiem que la redistribució de la riquesa és el camí per aconseguir una societat millor, en aquests moments això és fa més necessari que mai.

La Marta Jofra us ho explica resumit en aquest vídeo: https://youtu.be/i-Prwqo7GuI

Des del primer dia hem tingut un objectiu: que des de l’Ajuntament fem tot el possible perquè ningú quedi enrere. I per aconseguir-ho, ens calen recursos. Uns recursos que provenen en gran part dels tributs municipals. Però els impostos en temps de pandèmia caminen en un equilibri complex. Si baixem les taxes i impostos, tenim menys recursos per fer front a la crisi. Cal, doncs, trobar un equilibri entre la pressió fiscal i la necessitat de disposar de recursos per proveir els serveis que l’Ajuntament ha de prestar en condicions normals, més les necessitats sobrevingudes de la crisi.

Per altra banda els tributs municipals també permeten fer política i ens ajuden a avançar cap a la ciutat que volem, una ciutat on es garanteixi el dret a l’habitatge a un preu accessible, una ciutat on qui menys té menys paga i qui més té més paga, o una ciutat amb una gestió més sostenible dels residus, entre altres.

Conscients d’aquest context extraordinari, el nostre grup municipal ha tingut un paper especialment proactiu en la modificació de les ordenances fiscals, posant sobre la taula la major part de les propostes que es presenten al ple, que han estat acceptades en la seva majoria pels nostres socis de govern, a qui agraïm la voluntat d’entesa.

Un dels tributs on hem proposat actuar és l’IBI. Un impost que grava la propietat d’habitatges i que és el tribut que més ingressos proveeix a les arques municipals. Amb la revisió d’aquest impost perseguim dos objectius polítics:

  • Incentivar la mobilització de pisos cap al mercat de lloguer, que aquests pisos tinguin un lloguer assequible i facilitar l’accés a l’habitatge a persones que no poden accedir-hi en les condicions que fixa el mercat lliure, intensificant el recàrrec als habitatges buits fins al màxim que permet la llei, agilitzant la identificació d’aquests habitatges i bonificant els propietaris que ofereixin un lloguer social
  • Bonificar més qui menys ingressos té, ampliant els percentatges de bonificació i subvenció i revisant els llindars de renda.

Apostem, doncs, per penalitzar als propietaris de pisos buits i també als grans tenidors que es neguen a oferir lloguers socials i regularitzar la situació d’incertesa i vulnerabilitat habitacional de les persones que hi estan vivint sense contracte. Per això, a partir de l’any que ve el recàrrec de l’IBI als pisos buits serà del 50%. També hem modificat la definició de pis buit perquè els pisos ocupats comptin com a buits. Això vol dir que els bancs i els grans tenidors de pisos buits de la ciutat que no ofereixen un lloguer social a les persones que hi viuen, hauran de pagar aquest recàrrec encara que els seus pisos estiguin ocupats.

Per altra banda, volem incentivar als propietaris que posin habitatges al mercat de lloguer a preus accessibles, per això es bonificarà el 80% de l’IBI als habitatges que s’incorporin a la borsa de lloguer social de l’Ajuntament, passant a una bonificació del 100% quan la quota de lloguer sigui inferior a 400€. També es bonificarà el 90% de l’IBI a la construcció de pisos de protecció oficial quan el 80% dels pisos construïts siguin protegits.

Pel que fa al segon objectiu, hem posat sobre la taula una tarificació social més valenta. A partir del 2021 s’incrementen les bonificacions i subvencions per a les persones més vulnerables, que passen del 60% de bonificació màxima que s’aplicava només a famílies de 7 o més membres, al 75% que podran gaudir totes les unitats familiars en funció de la seva renda i independentment del nombre de persones que la conformin. De la mateixa manera que hem revisat els percentatges de bonificacions i subvencions, també hem revisat els llindars màxims de renda per accedir-hi. A més, les persones que tenen repercutit l’IBI en el contracte de lloguer també les podran sol·licitar. Amb això el que pretenem és intensificar la funció redistributiva dels tributs municipals, bonificant més a qui menys ingressos té.

Com dèiem al principi, amb les taxes municipals també podem promoure una bona gestió dels residus, i en aquest sentit s’aplicaran bonificacions a la taxa de recollida de residus per empreses i establiments que duguin a terme accions de prevenció de residus i de recollida selectiva en base a un conveni revisable i a accions mesurables.

Per acabar volem fer explícit que tot i que el govern de Vilanova i la Geltrú ha decidit congelar totes les taxes i impostos de la ciutat, nosaltres continuem defensant una fiscalitat justa, ambiental i solidària. En aquest sentit, vam posar sobre la taula la nostra voluntat de debatre el possible augment d’alguns d’aquests tributs i la revisió de les bonificacions a aplicar-hi, com és la taxa de recollida de residus per acostar-nos a l’objectiu de cobertura de costos d’aquest servei que van pujant any a any (només aquest any el cost de la gestió dels residus que generem a Vilanova ha augmentat de 400.000 euros).

Una hipotètica pujada del rebut de la brossa es podria haver complementat amb més tarifació social i més bonificacions, per no afectar les famílies i empreses més perjudicades per la crisi. Una mesura que considerem més justa i més ecològica, que ajudaria molt més a les persones i empreses vulnerables que no pas una congelació que obliga a retallar despeses al pressupost, afectant a tothom per igual, estiguin en situació de vulnerabilitat o no.

Comparteix